Działalność statutowa:

Statutowe zadania Izby realizowane są poprzez różnego rodzaju działania, z których ważniejsze to:

  • współpraca z organami administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi,
  • organizowanie szkoleń, doradztwa ekonomicznego technicznego i organizacyjnego,
  • współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, a także organizacjami samorządowymi,
  • tworzenie banku informacji gospodarczych, finansowych i innych, niezbędnych w działalności gospodarczej członków Izby,
  • promowanie wyrobów i usług członków Izby, między innymi poprzez organizowanie udziału w targach, wystawach, konferencjach, sympozjach, misjach gospodarczych itp.
  • promowanie nowych technik i technologii,
  • działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Działalność gospodarcza:

Działalność gospodarcza realizowana jest głównie poprzez organizację i udział w targach, seminariach sympozjach i konferencjach związanych z aktualnymi tematami z zakresu energetyki i ochrony środowiska.
Przykładem imprezy współorganizowanej przez Izbę, a cieszącej się ogromną popularnością to Salon Energetyki i Rynku Energii wraz z towarzyszącą konferencją, które odbywają się corocznie (w czerwcu) w Poznaniu podczas Targów Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwerstycyjnych.
Izba jest też współorganizatorem Międzynarodowych Targów Energetyki ENEX, odbywających się w Kielcach, poświęconych głównie tematyce wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej jak również odnawialnym źródłom energii.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym kalendarzem imprez!

Zespół rzeczoznawców

Izba posiada niezależny zespół rzeczoznawców, który wykonuje ekspertyzy (np. badania awarii w elektrowniach i elektrociepłowniach) jak również służy konsultacjami w rozwiązywaniu zgłoszonych problemów z dziedziny energetyki i ochrony środowiska.

Działalność wydawnicza

Izba wydaje czasopismo "Przegląd Energetyczny", przynoszący najświeższe informacje przede wszystkim o tym co dzieje się w polskim sektorze elektroenergetycznym, ale również i o tym co dzieje się w światowej energetyce. Raz lub dwa razy do roku z okazji targów, "Przegląd Energetyczny" wydawany jest również w języku angielskim.
Izba wydaje również materiały konferencyjne, sympozjalne i seminaryjne o tematyce organizowanych spotkań.
Co dwa lata Izba wydaje informator zawierający kompendium wiedzy charakteryzującej działalność wszystkich jej członków.
Osobnym elementem działalności wydawniczej są opracowania z dziedziny techniki. W 2000 roku zostało wydane dwutomowe opracowanie w dziedzinie stosowanych w energetyce technologii ochrony środowiska pt. "Proekologiczne Technologie dla Rekonstrukcji i Modernizacji Elektrowni i Elektrociepłowni". Nakład rozszedł się bardzo szybko. W 2002r. z okazji "Forum Energetycznego" wydano dwujęzyczny raport "Sektor energii w Polsce - początki, rozwój i stan w 2000 r."