Informujemy, że na mocy uchwały Zarządu IGEiOŚ z dnia 28.03.2017 wysokość składki członkowskiej w Izbie ulega zmianie od dnia 1.07.2017 (obecna składka obowiązuje od 2010 roku).

Wysokość nowej składki członkowskiej wraz z uzasadnieniem jej podwyższenia została ogłoszona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby w dniu 16.05.2017. Wysokość składki obowiązującej od dnia 1.07 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Ilość osób zatrudnionych

Wysokość składki kwartalnej (zł)

do 50

650

51-200

1 000

201-500

2 000

501-750

3 000

751-1000

5 000

powyżej 1000

7 000